مقالات

رشد گیاهان به چه صورت است؟

این قانون طبیعت است که اگر دانه سیب در زمین بکاریم هیچ وقت درخت هلو ثمر نمیدهد و همیشه آن درخت یا ثمر نمیدهد یا حتما درخت سیب بار می آید.

مضرات سیگار

بوی بد سیگار باعث می شود که همیشه اطرافیان ما اذیت شوند و نیز بوی بد آن همیشه روی لباس های باقی بماند....

مشکل کم آبی

قابل ذکر است که بر پایه تخمین های سازمان بهداشت جهانی، ٨٠ درصد بیماری هایی که گریبان گیر انسان است، مستقیما با آب در ارتباط هستند.